ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Στοιχεία κατανομής επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2016

2016

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που σας έχουν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2016

Για τα στοιχεία του 2017 ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Στοιχεία Μισθώσεων Βοσκοτόπων 2017

Αναζήτηση
Παρακαλώ εισάγετε τα έξι (6) τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. σας: