ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Στοιχεία κατανομής επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2017

2017
Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που σας έχουν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το έτος 2017
Για τα στοιχεία του 2016 ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Στοιχεία Μισθώσεων Βοσκοτόπων 2016
Αναζήτηση
Παρακαλώ εισάγετε τα έξι (6) τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. σας: