ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

2017

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που σας έχουν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Ηπείρου για το έτος 2017

Για τα στοιχεία του 2016 ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Περιφέρεια Ηπείρου Στοιχεία Μισθώσεων Βοσκοτόπων 2016

Αναζήτηση
Παρακαλώ εισάγετε τα έξι (6) τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. σας: