ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στοιχεία κατανομής επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το έτος 2016

2016

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που σας έχουν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το έτος 2016

Για τα στοιχεία του 2017 ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Στοιχεία Μισθώσεων Βοσκοτόπων 2017

Αναζήτηση
Παρακαλώ εισάγετε τα έξι (6) τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. σας: