ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στοιχεία κατανομής επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το έτος 2017

2017

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τα συγκεντρωτικά στοιχεία των επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών που σας έχουν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για το έτος 2017

Για τα στοιχεία του 2016 ακολουθήστε τον σύνδεσμο: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Στοιχεία Μισθώσεων Βοσκοτόπων 2016

Αναζήτηση
Παρακαλώ εισάγετε τα έξι (6) τελευταία ψηφία του Α.Φ.Μ. σας: